Nepodceňujte dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov !

Vykurovacie   obdobie  je   sprevádzané   zvýšeným   počtom   požiarov   v rodinných   domoch a bytových domoch, najmä v období prvých mrazov.

Každý rok „vďaka” technickým nedostatkom alebo nedbalosti, dochádza k požiarom, spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.

Z rozboru požiarovosti v okrese Prešov za rok 2013 vyplýva, že z celkového počtu 55 požiarov v bytovom hospodárstve bolo v 17 prípadoch príčinou vzniku požiaru vyhorenie sadzí v komíne. V okrese Sabinov z celkového počtu 20 požiarov v bytovom hospodárstve bolo v 9 prípadoch príčinou vzniku požiaru, vyhorenie sadzí v komíne.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov od vykurovacích telies, ktorých sa treba vyvarovať sú:

nedbalosť

 • nesprávna obsluha vykurovacieho telesa
 • horľavé látky v blízkosti
 • vykurovacieho telesa
 • manipulácia s popolom
 • zanedbanie bezpečnostných predpisov
 • používanie plynných a kvapalných látok ako zapaľovačov

technické nedostatky

 • nesprávna inštalácia
 • nesprávne umiestnenie
 • technická porucha nesprávna údržba
 • nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa

komíny a dymovody

 • nevhodná konštrukcia komína
 • zamurovaný trám v komíne
 • špáry v komíne
 • vznietenie sadzí
 • nesprávna inštalácia dymovodu

Pri používaní spotrebičov je potrebné dodržiavať tieto bezpečnostné zásady :

 • vždy je potrebné dodržiavať zásadu bezpečnej vzdialenosti. Pamätajte na ňu už pri inštalácii nového tepelného spotrebiča. Akékoľvek horľavé látky a predmety, ktoré sa môžu vznietiť (drevo a textílie), skladujte čo najd’alej od vykurovacieho spotrebiča. V žiadnom prípade neodkladajte na vykurovacie alebo ohrevné plochy akékoľvek horľavé predmety. Pozor hlavne na farby, laky a iné horľavé kvapaliny!
 • v prípade spotrebičov na tuhé palivá je nevyhnutné dávať pozor na žeravý popol. Nechajte ho celkom vychladnúť, a potom ho uložte do nádoby z nehorľavého materiálu, spotrebiče na tuhé palivá by sme mali zabezpečiť ochrannou podložkou pod spotrebičom, ktorá znemožní vznietenie podlahy z horľavých materiálov a zabráni žeravým uhlíkom, vypadnutým z kachľových pecí, sporákov či murovaných pecí zapáliť okolité predmety. Ochranná podložka musí u spotrebičov na tuhé palivá (okrem krbu) presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 30 cm pred přikládacím a popolníkovým otvorom a 30 cm na bočných stranách, v prípade tepelného spotrebiča na varenie sa jedná o 60 x 30 cm. Pri krbe sú zásady ešte prísnejšie (izolačná podložka je 80 x 40 cm).
 • pri elektrických spotrebičoch je nevyhnutné dávať pozor, napr. v kúpeľni, na často používané infražiariče. Tie sa rozžeravia na vysoké teploty, a preto by sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m nemali vôbec vyskytovať.
 • pokiaľ máte plynové vykurovanie, dodržiavajte lehoty odborných prehliadok plynových spotrebičov a pravidelne kontrolujte, či správne fungujú. Nebezpečenstvo hrozí najmä pri otvorených spotrebičoch, kde pri samovoľnom uvoľňovaní plynu môže dôjsť k otrave.

Nesmie sa zabúdať ani na komíny a dymovody:

 • o    komínové telesá sa musia udržiavať v dobrom technickom stave. Pravidelné vymetanie sadzí
 • v komíne a vyberanie pevných usadenín by malo byť samozrejmosťou rovnako ako kontrola
 • technického stavu. Niekedy aj malá nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti.
 • Ak je do komína zapojený spotrebič na tuhé alebo kvapalné palivo, musí sa
 • komín čistiť (kontrolovať) najmenej raz za 4  mesiace,       v prípade spotrebiča s výkonom nad 50 kW raz za 2 mesiace,       pokiaľ je do komína zapojený spotrebič na plynné palivo a komín je vybavený      komínovou vložkou, čistenie a kontroly by sa mali uskutočňovať raz za 12 mesiacov,      bez vložky raz za 6 mesiacov,    v prípade napojenia   plynového    spotrebiča    s výkonom   väčším    ako    50    kW    by    malo    byť čistenie komína uskutočňované raz za 6 mesiacov.
 • o zásada bezpečnej vzdialenosti platí aj pre komínové teleso – horľavé látky by mali byť vzdialené od komínových telies min. 10 mm, ale priestor musí byť vyplnený nehorľavým a tepelnoizolačným materiálom.
 • o aj v prípade komína môže mať zanedbanie čistenia neblahé následky. Zlé (netesné) zaústenie dymovodu do komínového telesa môže vďaka uvoľneným splodinám spôsobiť smrť zadusením v spánku. Neudržiavaný komín môže ľahko spôsobiť aj výbuch kachli či murovanej pece.
 • o    pamätajte, že za nezávadný stav komínov nesie zodpovednosť správca alebo majiteľ objektu.
 • o    používanie komínov, u ktorých boli zistené nedostatky, je zakázané.
 • o v prípade vzniku požiaru sadzí v komíne urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa.
 • o    nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu.

Medzi základné opatrenie, ktoré treba dodržiavať, patrí, že palivový spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok určených v dokumentácii k spotrebiču. Pred pripojením spotrebiča na komín, pred záměnou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov. Komíny a dymovody treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať ich pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly.

Horúci popol po vybratí možno ukladať iba do nádob z nehorľavých látok, podlaha okolo čistiacich otvorov môže byť len z nehorľavých materiálov alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 60 centimetrov a prenosné vykurovacie telesá treba umiestniť na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov. Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.

Spracoval: kpt. Ing. Jiří Velička, vedúci oddelenia požiarnej ochrany OR HaZZ Prešov

—————————————————-

Prehľad požiarovosti v SR za l.polrok 2014 :

Počet požiarov – 5 493. Počet usmrtených osôb – 25, Počet zranených osôb . 96. Priame škody -10 706 760 €, Uchránené hodnoty – 59 408 720 €. V bytovom hospodárstve vzniklo 933 požiarov, usmrtených osôb – 13, zranené osoby boli 73.

Najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec – 1 836, najčastejšie horelo v sobotu – 917 požiarov a v piatok – 836 požiarov. Z hľadiska času najviac požiarov vzniklo od 18. do 19. hodiny – 450 požiarov, denne vzniklo priemerne 30 požiarov, vo výške 59 153 €. Požiare s najvyššou škodou : 7.1. osobné motor, vozidlá v podzemných garážach bytového domu – Rusovce, 500 000 € – úmysel, 16.2.2014 – penzión Pribiskô vZuberci – 300 000 € – nesprávna inštalácia vykurovacieho telesa, 7.6.2014 – veľkosklad drogérie v Pov. Bystrici – 700 000 € – príčina sa zisťuje, 8.6.2014 rekreačné zariadenie pri jazere Počúvadlo , okr. Banská Štiavnica – 491 600 €, príčina sa zisťuje. Najviac požiarov vzniklo v kraji KE – 1 02í a v kraji PO – 840. Najvyššia škoda v kraji BB 2 075 800 € a v kraji TN-1 700 730 €.

Prílohy na stiahnutie