Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenica na obdobie 2015 - 2023

Územné vymedzenie : Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Kamenica

Dátum schválenia PHSR: Uznesenie číslo 119/2016 zo dňa 17.5.2016

Dátum vydania Rozhodnutia OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie o posudzovaní vplyvov na ŽP 5.2.2016 OU-SB-OSZP -2016/0060-014- Št/EIA

Obdobie platnosti: 2015 - 2023

Verzia 1.0

Prílohy na stiahnutie