Obec Kamenica

Samospráva

Zoznam odkazov

Zoznam posledných článkov

Úradný oznam z dňa 23. augusta 2016

Dňa 2. 9. 2016 bude Obecný úrad v Kamenici zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Starosta obce Kamenica zvoláva 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 3. 8. 2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kamenica.

Program jednania:

1. Otvorenie návrhovej komisie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba
3. Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 8/2016, č. 9/2016, č. 10/2016 a č. 11/2016
5. Návrh zmeny územného plánu obce
6. Hradné slávnosti 2016
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver