dnes je 16. 12. (pondelok), čas: 09:53, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Kamenica

Sídlo: Obecný úrad, Kamenica 401, 082 71 Lipany Štatutárny zástupca: Ladislav Urda. Obec Kamenica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Kontaktná osoba:
Ladislav Urda
e-mail: starosta@kamenica.sk
t. č.: +421 51 4573 131, +421 51 4573 121

Dátum Názov Popis Dokument
29.03.2018 Výzva - Zberný dvor v obci Kamenica

Obec Kamenica, Obecný úrad, Kamenica 401, 082 81 Lipany, ako verejný obstrávateľ v zmysle § 7. ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „ Zberný dvor v obci Kamenica“ (viac info v prílohe výzvy)

Ďalšie prílohy na stiahnutie:

PDF
09.11.2017 Výzva - Realizácia stavebných úprav na obnovu predbránia Hradu v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie

Výzva

PDF
09.11.2017 Výzva - Realizácia stavebných úprav na obnovu predbránia Hradu v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie

Výkaz - výmer

PDF
12.09.2017 Výzva - Knižná publikácia o hrade v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráci v obl PDF
12.09.2017 Výzva - Archeologický výskum pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho PDF
25.08.2017 Výzva - Premostenie lávky na cyklotrase pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblati k PDF
25.08.2017 Výzva - Vytýčenie cyklotrasy pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúreho a PDF
23.11.2016 Oprava výzvy - Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Dom seniorov v Kam PDF
16.11.2016 Výzva – Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Dom seniorov v Kamenici“ PDF
10.08.2016 Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre obec Kamenica v rámci výzvy PLSK 2014-2020
08.08.2016 Výzva - Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu „Muszyna – Kamenica - Lipany“ Posilnenie cezhraničnej spol PDF
03.08.2016 Archeologický výskum na objekte Hrad Kamenica č. ÚZPF 304/1 – vstupná brána pri juhovýchodnej bašte PDF
02.10.2014 Výzva na predkladanie ponúk "Zimná údržba" 2014/2015 PDF
12.03.2014 výzva na predkladanie ponúk "Dodávaka a doprava detskej drevenej zostavy - domčeka s dvomi hojdačkami a šmýkalkou
31.01.2014 Prieskum trhu - porealizačné zameranie PDF
03.01.2014 Výzva č. 1/2014 na predkladanie CP "Predaj stravných lístkov" PDF
29.10.2013 Výzva Projektová dokumentácia stavby "Zlepšenie bezpečnosti a dovodnenie št. cesty 1/68-Kamenica okr. Sabinov" PDF